text

Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

Telefon: +412 531 551

Email: info@machovka.cz

Jsme tu pro vás
Vzděláváme i vzděláváme se
Využíváme nejmodernější technologie
Programování a robotika je tady doma
Reálná zkušenost je základ
Děti podporujeme v jejich tvořivosti a experimentování
Bavíme se
Na Máchovce je zábava
Začátky jsou na Máchovce pohodové
První ročník zvládáme bez problémů

31.03. 2021

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku šk. roku 2021-2022


V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín č. 1/2018 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022:
Škola pro školní rok 2021/2022 může přijmout 50 žáků, aby nepřekročila kapacitu školy (tj. 530 žáků).
Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých žáků bude určeno podle níže uvedených kritérií a losování.

1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p.o.
2. Poté budou přijati žáci mimo náš školský obvod, kteří již mají na škole staršího sourozence.
3. Nakonec budou přijímáni žáci mimo školský obvod naší školy.

V případě, že nebude možné z důvodu překročení kapacity školy přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude o přijetí/nepřijetí losováno.

Pravidla losování:

K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen Školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do školy pro příslušný školní rok. 

Další informace k přijetí:

Zákonný zástupce žáka, kterému byl v předchozím školním roce povolen odklad školní docházky, je povinen žáka v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání a to do základní školy podle spádovosti nebo svého výběru. Skutečnost, že ředitel školy již dříve rozhodl o odkladu povinné školní docházky, nezakládá řediteli školy povinnost přijmout dítě ke vzdělávání.

Upozornění:

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí. Na webových stránkách školy bude zveřejněn seznam registračních čísel přijatých žáků. Pouze rozhodnutí o nepřijetí žáka bude zasláno písemě.

V Děčíně 31. března 2021       

Mgr. Martin Lána, ředitel školy

<< >>

Kalendář Akcí: 11. 10. - 17. 10.

text11PondělíPO12ÚterýPO13StředaPO14ČtvrtekPO15PátekPO 16SobotaPO17NedělePO
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
logo Ovoce do skol
Top